Szkoła Podstawowa Nr 22
Szkoła Podstawowa Nr 22

MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

MISJA SZKOŁY

Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności szkoły. W naszej Szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

Jesteśmy szkołą, która:

·        zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,

·        rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,

·        upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,

·        wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

·        systematycznie tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę,

·        dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych,

·        dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,

·        jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,

·        wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami /w procesie kształcenia i wychowania,

·        koordynuje oddziaływania wychowawcze Szkoły i domu rodzinnego,

·        gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania. Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.


WIZJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22

W ZABRZU

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła, aby dobrze funkcjonować posiada wizję rozwoju.

 

GŁÓWNE CELE ROZWOJU:

·        wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

·        aktywna współpraca z rodzicami,

·        budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom,

·        kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności,

·        właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym wszystkich organizacji działających na terenie szkoły,

·        unowocześnianie bazy szkoły-wprowadzania najnowszych technologii,

·        organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom,

·        objęcie opieką socjalno – materialną uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

·        propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i rozwijanie tożsamości narodowej,

·        wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej.

 

 

WF z Klasą. Zobacz nasz
szkolny blog.
http://blogiceo.nq.pl/sp22zabrze/projekt-w-naszej-szkole/ 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Szkoła Podstawowa nr 22